“มิลล์บอร์ด” เรียกผู้ประกอบการนมโรงเรียนหารือประกาศใหม่

อนุญาตให้ผลิตนมโรงเรียนชนิดกล่องยูเอชที ไว้แจกเด็กนักเรียนช่วงปิดเทอม 2 ได้ไม่เกิน60 วัน แต่ต้องให้อยู่ในโควต้าตามสิทธิ รับซื้อน้ำนมดิบในแต่ละภาคเรียน เมื่อวันที่ 16 เม.ย.นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือ มิลล์บอร์ด เปิดเผยว่า มิลล์บอร์ดได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

โดยกำหนดเงื่อนไขในเรื่องการอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ นำน้ำนมดิบไปผลิตเป็นนมกล่องชนิดยูเอชทีในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2ได้ไม่เกิน 60 วัน ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีการผลิตข้ามภาคเรียน ต้องใช้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพ โดยผ่านการสุ่มตรวจคุณภาพ จากกรมปศุสัตว์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า สำหรับผู้ประกอบการได้ใช้สิทธิภาคเรียนที่1 ปี2561 ครบจำนวนที่ได้รับการจัดสรรแล้ว แต่มีการผลิตนมโรงเรียนข้ามภาคเรียนชนิดยูเอชที เกินกว่าปริมาณน้ำนมดิบที่ได้รับการจัดสรรนั้น จะต้องนำปริมาณน้ำนมดิบที่ใช้ผลิตนมข้ามภาคเรียน มาหักลดสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งต้องสอดคล้องตามปริมาณนมที่ได้รับจัดสรรสิทธิในแต่ละวัน พร้อมกันนี้การจัดสรรสิทธิ ได้ดูพื้นที่เป็นหลักเพื่อลดระยะเวลาขนส่งระหว่างโรงเรียนและสถานที่ผลิต  ซึ่งเร็วๆนี้จะเชิญผู้ประกอบการมาร่วมหารือและทำความเข้าใจในประกาศนี้ เพื่อนำหลักเกณฑ์ใหม่เข้าครม.รับทราบต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews