ผักผลไม้ปลอดสารพิษถึงผู้บริโภค

ผักผลไม้ที่ปลอดสารเคมี ยากำจัดศัตรูพืช รวมไปถึงผักอินทรีย์ที่ปัจจุบันหาซื้อได้ค่อนข้างจำกัด เมื่อเร็วๆ นี้ ในการจัดประชุมวิชาการกินผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัมเพื่อสุขภาพ จัดโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้หยิบยกสถานการณ์การผลิตและความปลอดภัยในผักผลไม้ รวมถึงบทบาทการค้าสมัยใหม่ ในการสนับสนุนผักผลไม้ปลอดภัย นางวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด เล่าถึงกระบวนการผลิต ระบบการควบคุมความปลอดภัยและการขายผักผลไม้ออร์แกนิก ให้ฟังว่า สวนเงินมีมาเป็นหนึ่งในภาคีของ สสส. ทำการตลาดเพื่อสังคมที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันถึงคุณค่าอย่างใหม่ในการดำเนินชีวิต เช่น เครือข่ายตลาดสีเขียว ที่ริเริ่มในกรุงเทพมหานครในปี 2549 ซึ่งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงและขยายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคในรูปแบบการตลาดสีเขียว และส่งเสริม สนับสนุนสินค้า ผลิตภัณฑ์สีเขียว บริการทั้งจากผู้ประกอบการสีเขียวและชุมชน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth